Formandens beretning 2019

Vi har haft travlt i TEB i 2018. Vi har sat aftryk mange steder i byen, og det er til stor glæde for os alle.

Anlægget
Vi har haft en fælles arbejdsdag i anlægget i 2018, men ellers har vedligeholdelsesteamet bestående af ca. 70 mand sørget for den daglige vedligeholdelse. Udtynding og afgrening af træer og buske, fejning og rydning af stier, ny stenmel på alle stierne, grus og stenmel på den historiske vej, så alle nu kan færdes der. 8 tals søerne er kommet flot til syne. Der er blevet åbnet op ved parkeringspladsen, så den nu er tør.
I anlægget er der kommet 3 grillhytter, som flittigt bliver brugt af både byens borgere men også af andre borgere fra kommunen, som er på udflugt. Vi fik også installeret lys i hytterne. I løbet af 2019 får hytterne vinduer i siderne, og der kommer stenbelægning omkring hytterne.
Der er sat bænke op langs søen.
Pladsen foran talerstolen er jævnet ud. Der er sået græs, så pladsen nu kan bruges som boldbane, legeområde eller til opsætning af telt.
Søen blev renset op i december måned. Flot ser den ud. Det er en fornøjelse, at vi løbende er i kontakt med kommunen vedrørende søens tilstand.
En stor tak til dig, Poul (slagter) for din daglige og utrættelige hjælp omkring oprensning af søen. Hver dag holder du øje med den.
Læringshuset
Projektet er kommet på skinner. Vi har fået byggetilladelser, og projektet er gået i gang. Vi har haft det første byggemøde. Det første spadestik bliver gravet i 11. marts 2019.
Legepladsen
Fornyelse af legepladsen bliver nu en realitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med Winnie Pallesen som formand og tovholder. Herudover deltager Thomas Kragelund (legepladsinspektør ved Varde Kommune), Lasse Frøkjær (friluftsvejleder ved Natur Kultur Varde)og Jørn Brink. Dertil kommer folk, som Winnie selv vælger som sparringspartner. Projektet starter op til efteråret 2019
Midsommerfest
Igen i går holdt vi midsommerfest fredagen før Sankt Hans. Der var ca. 150 spisende gæster, som hyggede sig. Herudover havde vi en kanon underholder – Leif Fabricius. Vi brændte traditionen tro heksen af. Vi synes, at det var en stor succes, så vi afholder midsommerfest igen i år den 21. juni. Info kommer senere.
Arbejdsdag i 2019
Der vil senere blive indkaldt til en fælles arbejdsdag i anlægget. Her vil vi forsøge, at alle skal have en ny frivillig hjælper med, som er yngre end en selv. Vi skal have de yngre kræfter i gang. Vi skal have flere til at føle værdien af at arbejde frivillig. Det giver mere værdi i form af fællesskab og glæde, som det der ofres. Kan vi bevare eller forøge skønheden i Tistrup og omegn, så holder det priserne oppe på vores huse.
By skoven
Vi indviede by skoven i maj 2018. En hyggelig dag, hvor der var stort fremmøde fra hele byen. Især fra området omkring by skoven. Dejligt, at de har taget ejerskab af området og har hjulpet med beplantningen.
Der er fundet en løsning på vedligeholdelse af arealet med græsslåning m.m. I 2019 vil halvdelen af legepladsen bliver flyttet om på den anden side af legepladsen, så den kommer på tør grund.
Handelslivet i Tistrup
Butikkerne og handelslivet har været aktive i 2018. Der har været 2 arrangementer med stor opbakning fra borgerne. Markedsdag med
blomster og Open by Night. Dejligt, at vi i Tistrup bakker op, når der bliver arrangeret noget.
Sammen med markedsdagen fejrede vi, at vi var blevet årets landsby med taler fra borgmesteren og formanden for udviklingsrådet. Varde Garden spillede for plejehjemmet og byen. Vi fik kr. 10.000 for titlen. Pengene er blevet brugt til at varetage og fremme Tistrup og oplands interesser for at styrke sammenholdet, som er TEB´s formål. Der vil blive sat en sten op på torvet med emblemet: Årets Landsby 2018. Vi har fået sat en flagstang op på torvet.
Hjælperfest
Vi har holdt en fest for alle de frivillige som tak for deres store indsats. Er der nogle, som ikke er blevet inviteret, så er det vigtigt at være på den rigtige liste. Det er ikke for at holde nogen ude, men vi skal starte et sted. Hans Ole har en liste med alle, som har meldt sig som hjælpere i anlægget og by skoven, når der er brug for det. Har du lyst til at være en del af fællesskabet, så kontakt endelig Hans Ole. Alle kan hjælpe med noget.
Men endnu en gang tusind tak til alle frivillige. Hvis ikke vi havde jer, kunne vi ikke have en by, som blomstrer så meget, som Tistrup gør. Vi kunne heller ikke have det fællesskab, som vi har. SÅ TUSIND TAK.
Byens Hjerte
2018 har Jens Bach og jeg brugt en del energi på Byens Hjerte. Hvad er Byens Hjerte? Det er et samarbejde mellem hallen, Janus, skolen og TEB. Janus Bygningen har pladsproblemer. Vi drøfter her, hvad vi kan få af synergieffekt, ved at vi arbejder sammen frem for at arbejde hver for sig. Vi har fået kr. 50.000 til forundersøgelse til tanker omkring Byens Hjerte. På de sidste 2 borgermøder er Byens Hjerte blevet drøftet.
Erhvervsnetværk i Tistrup
Vi har forsøgt at samle alt erhvervsliv i Tistrup – bl.a. med et møde hos Brink. Vi vil arbejde videre på at skabe et netværk for større sammenhold og bedre kendskab til hinandens kompetencer i byen. Hvordan kan vi holde arbejdet i byen? Hvordan kan vi bruge og hjælpe hinanden? Medlemsantallet af erhvervsdrivende i TEB er øget med 80 % fra 2017 til 2018.
Julebelysningen
Det er jo en fornøjelse ved juletid at se Tistrup. Ikke bare i Storegade men også op til kirken samt rundt i byen med alle juletræerne. Tak til alle hjælperne for opsætning og nedtagningen. Det kan være en kold fornøjelse for jer, men vi er mange, som nyder synet af lysene. Speciel tak til Knud Rose som stod for nedtagningen, da Kåre havde tilladt sig at tage på ferie.
Medlemmer i TEB
Vi kunne så godt ønske os, at alle borgerne i Tistrup og opland var medlemmer i TEB. Det koster kun 48 øre pr. dag pr. person. Sidste år sendte vi kontingenter ud 3 gange. Det var ikke smart. Det kommer til at foregå på en anden måde i år. Det er stadigvæk gadeformændene, som ringer på jeres dør, så tag godt imod dem, når de dukker op. Vores medlemsantal er dog steget med 12 % fra 2017 til 2018. Så mange tak for det.
Gadeformænd
Gadeformændene har nu været i gang i godt et år. Arbejdet fungerer rigtigt godt. Der er ca. 55 personer involveret i arbejdet med skrivning af tekst, pakning af poser, udlevering til gadeformændene.
Velkomstpakker
Alma Sunesen har sørget for, at der er udleveret 27 velkomstpakker til nye tilflyttere til Tistrup. Det er igen et tegn på, at Tistrup er en tilflytter by i vores kommune. Det kan skyldes mange ting, men det er
helt sikkert ikke uden betydning, at vi har en stærk og stor borgerforening, som er med til at organisere og aktivere så mange frivillige i vores by. Byen fremstår som et dynamisk samfund med masser af liv og fællesskaber. Så tak til alle, som har udleveret en velkomstpakke.
Grafisk design
Marika Brink, du skal have en stor tak for din evige hjælp omkring brochurer, blade eller andre ting, som vi lige skal have sendt rundt. Du har altid en idé til, hvordan det skal se ud. Tak for det.

Hvad skal ske i 2019?
Vi skal have læringshuset færdiggjort.
Vi skal have legepladsen på skinner og påbegyndt udbygningen.
Vi skal have fodfæste med Byens Hjerte. Vi skal have kontakt til store sponsorer som Mærsk, Real Dania og Anlægsfonden, som gerne skal bidrage til vores nye fyrtårn – Byens Hjerte.
Vi skal have fundet penge til julebelysningen, så den kan gå fra Storegade op til Kirkeallé og fra Storegade og ud til anlægget forbi plejehjemmet.
Vi skal sørge for at standarden i Tistrup op opland bevares, så det fortsat holder priserne på vores ejendomme, og at Tistrup fortsat er et attraktivt område at flytte til.
Vi skal have opgraderet fitnessbanen.
Vi skal have lavet den historiske sti fra 8 tals søerne til anlægs søen.
Vi forventer i gangsætning af brobyggeriet over jernbanen.
Vi skal tage del i det nye udstykningsområde.

Som I kan se, er det stadigvæk meget, vi skal have gjort. Så jeg håber, at vi fortsat alle kan hjælpe hinanden.
Tusind tak for jeres hjælp, jeres ejerskab, jeres små kommentarer og gode idéer til forskønnelse og jeres dejlige humør.